Tarbijale

Tulekustutid


ETHK poolt väljaantud suunise eesmärk on aidata tarbijal mõista erinevusi tulekustutite efektiivsuse ja kustutuslaengu suuruste osas. Käesolev juhend käsitleb tulekustutite liigitust ja vajadust.
Tulekustutid liigitatakse kantavateks tulekustutiteks ja veetavateks tulekustutiteks.

KANTAVAD TULEKUSTUTID

Kantavad tulekustutid omakorda liigitatakse tulekustutis sisalduva kustutusaine järgi:

pulberkustutid;
vahtkustutid;
CO2-kustutid;
vesikustutid;
rasvakustutid;
„clean agent“ tulekustutid.

 

Lisaks tulekustutis sisalduva aine järgi liigitatakse kantavad tulekustutid täiendavalt täitekoguste järgi:

pulberkustutid – 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 6 kg, 9 kg ja 12 kg;
vahtkustutid – 2 l, 3 l, 6 l, 9 l;
CO2-kustutid – 2 kg ja 5 kg;
vesikustutid – 2 l, 3 l, 6 l ja 9 l;
rasvakustutid – 2 l, 3 l, 6 l ja 9 l;
„clean agent“ tulekustutid – 1 kg, 2 kg, 4 kg ja 6 kg.

Igal tulekustuti etiketil on märge, milliste põlengute kustutamiseks on antud tulekustuti sobilik.

Kantavad tulekustutid liigitatakse tulekahjuklassidesse kustutatava põlevaine järgi järgmiselt:

klass A – tahked ja põlemisel hõõguvad ained (puit, paber, kiudained);
klass B – põlevvedelikud ja põlemisel sulavad ained (õlid, bensiinid lahustid, plastid);
klass C – põlevgaasid (maagaas, atsetüleen, propaan);
klass F – toiduõlide ja -rasvadega seotud põlengud (taimeõlid, taimsed ja loomsed rasvad);
klass D – metallidega seotud põlengud.

Kui tulekustuti on sobilik pingestatud elektriseadmete kustutamiseks, siis tehakse etiketile vastav märge. Märge võib näiteks olla selline - „Sobib pingestatud elektriseadmete kustutamiseks pingega kuni 1000V!“ Selline märge on enamusel pulberkustutitest ja CO2-kustutititel. Rasvakustutid, vahtkustutid ja vesikustutid peavad läbima selle märke saamiseks dielektrilisuse katse. Katse käigus katsetatakse tulekustuti 35kV juures. Rasvakustuteid ei lubata enne klass F katsetele, kui see ei ole läbinud dielektrilisuse katset.

Iga tulekahju klassi tähistava suure tähe ees on tavaliselt number, mis näitab konkreetse tulekustuti efektiivsust. Klass A tulekahju kustutamise efektiivsuse määramiseks valmistatakse selleks standardsetes mõõtmetes puuriit. Puuriida otsa vaade on alati standardse suurusega 500 mm x 546 mm, kuid pikkus võib varieeruda 0,5 meetrist kuni 5,5 meetrini. Mida suurem on number katselõkke tähise ees, seda efektiivsem on tulekustuti. Näiteks 6 kg pulberkustuti katsetamisel võib olla katselõkke pikkus minimaalselt 2,1 m ja maksimaalselt 5,5 m. Siit võime järeldada, et sarnaste laengutega tulekustuti efektiivsus võib erineda kuni 2,5 korda.

Klass B katselõke tehakse spetsiaalse suurusega terasvanni ja selles süüdatakse spetsiaalne kütusesegu. Minimaalne tulekustuti efektiivsus tase peab olema vähemalt 21B ja maksimaalne efektiivsus võib olla kantaval tulekustutil kuni 233B. Arv tähe ees näitab liitrites katselõkke suurust, mida konkreetne tulekustuti on kustutanud. 21 B tähe ees tähendab kütusesegu on 21 liitrit ja selle pindala 0,66 m2. Aga näiteks märge tulekustutil 233B näitab, et tulekustuti on katsetuste käigus kustutanud 233 l kütusesegu, pindalaga 7,32 m2. Mida suurem on number tulekustutil oleva suure B ees seda efektiivsem on tulekustuti.

Kui klass A tulekahjude kustutamisel on efektiivsed pulber-, vahtkustutid ja rasvakustutid, siis klass B puhul lisandub sellesse loetellu ka CO2-kustutid.

Klass C jaoks eraldi katselõket ei tehta. Klass C ehk põlevgaaside kustutamiseks on sobilikud ainult pulberkustutid.

Klass F ehk rasvakustutid on lisatud alles viimastel aastatel Euroopa standardisse. Klass F näitab efektiivsust küpsetusõli poolt põhjustatud tulekahjude kustutamisel. Rasvakustutid võivad olla 5F, 25F, 40F või 75F. number tähe ees näitab küpsetusõli kogust liitrites, mida tulekustuti suudab kustutada. Katsetuse käigus kasutatakse puhast toiduks kasutatavat õli, mida kuumutatakse põletiga seni, kuni õli saavutab isesüttimistemperatuuri 330 C0 kuni 380 C0. Isesüttimine peab toimuma vähemalt 3,5 h peale katse algust. Klass F tulekahjude korral ei tohi kasutada pulberkustuteid ja CO2-kustuteid, kuna neid loetakse sellist tüüpi tulekahjude korral ohtlikuks.

Klass D ehk metallidega seotud põlengutepuhul on tulekahju kustutamine nii spetsiifiline, et nende puhul antakse igale tulekustuti tüübile eraldi efektiivsus klass. Klass D puhul eraldi standardset katset loodud ei ole.

 

 

VEETAVAD TULEKUSTUTID

Veetavad tulekustutid liigitatakse tulekustutis sisalduva kustutusaine järgi:

pulberkustutid;
vahtkustutid;
CO2-kustutid;
vesikustutid.

Veetavad tulekustutid jagunevad täitekoguse järgi:

pulberkustutid- 25 kg, 50 kg, 100 kg ja 150 kg;
vahtkustutid- 20 l, 25 l, 45 l, 50 l, 90 l, 100 l, 135 l ja 150 l;
CO2-kustutid- 10 kg, 20 kg, 30 kg ja 50 kg;
vesikustutid- 20 l, 25 l, 45 l, 50 l, 90 l, 100 l, 135 l ja 150 l.

 
Veetavad tulekustutid liigitatakse tulekahjuklassidesse kustutatava põlevaine järgi järgmiselt:

klass A – tahked ja põlemisel hõõguvad ained (puit, paber, kiudained);
klass B – põlevvedelikud ja põlemisel sulavad ained (õlid, bensiinid lahustid, plastid);
klass C – põlevgaasid (maagaas, atsetüleen, propaan).
Pingestatud elektriseadmete kustutamiseks on sobilikud veetavad tulekustutid, millel on etiketil vastav märge. Märge võib näiteks olla selline - „Sobib pingestatud elektriseadmete kustutamiseks pingega kuni 1000V!“ Selline märge on enamusel pulberkustutitest ja CO2-kustutititel. Veetavad vahtkustutid ja vesikustutid peavad läbima selle märke saamiseks dielektrilisuse katse. Katse käigus katsetatakse tulekustuti 35kV juures.

Veetavad pulberkustutid jagunevad efektiivsusnäitajate järgi:

A I B C;
A II B C;
A III B C;
A IV B C.
A-klassi puhul ei ole efektiivsusklass näidatud. Klass A märke saamiseks võetakse 9 kg pulberkustuti ja pannakse sinna kustutuspulbrit, mis on veetavas tulekustutis. Selline pulberkustuti peab kustutama EN 3-7 toodud katselõkke, mille suurus on 34 A.

B-klassi efektiivsusklass antakse, kui veetav tulekustuti kustutab:

I B- 1 katselõke 233 B + 1 katselõke 21 B samaaegselt;
II B- 1 katselõke 233 B + 2 katselõke 21 B samaaegselt;
III B- 1 katselõke 233 B + 3 katselõke 21 B samaaegselt;
IV B- 1 katselõke 233 B + 4 katselõke 21 B samaaegselt.
Klass C jaoks eraldi katselõket ei tehta. Klass C ehk põlevgaaside kustutamiseks on sobilikud ainult pulberkustutid.

Minimaalsed efektiivsusklassid veetavate pulberkustutite puhul on:

25 kg pulberkustuti A I B;
50 kg pulberkustuti A II B;
100 kg pulberkustuti A III B;
150 kg pulberkustuti A IV B.

Veetavad vaht- ja vesikustutid jagunevad efektiivsusnäitajate järgi:

A I B;
A II B;
A III B;
A IV B.
A-klassi puhul ei ole efektiivsusklass näidatud. Klass A märke saamiseks võetakse 9 l vaht- või vesikustuti ja pannakse sinna kustutusainet, mis on veetavas tulekustutis. Selline tulekustuti peab kustutama EN 3-7 toodud katselõkke, mille suurus on 13 A.

B-klassi efektiivsusklass antakse, kui veetav tulekustuti kustutab:

I B- 1 katselõke 233 B + 1 katselõke 21 B samaaegselt;
II B- 1 katselõke 233 B + 2 katselõke 21 B samaaegselt;
III B- 1 katselõke 233 B + 3 katselõke 21 B samaaegselt;
IV B- 1 katselõke 233 B + 4 katselõke 21 B samaaegselt.

Minimaalsed efektiivsusklassid veetavate vaht- või vesikustutite puhul on:

20 l ja 25 l tulekustuti A I B;
45 l ja 50 l tulekustuti A II B;
90 l ja 100 l tulekustuti A III B;
135 l ja 150 l tulekustuti A IV B.

Veetavate CO2-kustutite efektiivsusklassid antakse vastavalt EN 3-7 nõuetes sätestatule.

10 kg CO2 efektiivsusklass vähemalt 70 B;
20 kg CO2 efektiivsusklass vähemalt 89 B;
30 kg CO2 efektiivsusklass vähemalt 113 B;
50 kg CO2 efektiivsusklass vähemalt 144 B.