Tuleohutusseaduse jõustumine lükkub edasi

Tere,
 
Seoses koroonakriisiga juunis jõustuma pidanud tuleohutusseaduse jõustumine lükkub edasi.
Praegune ajakava on järgmine:
TuOS on 02.06 Riigikogus I lugemisel. Mis tähendab, et ilmselt jääb II ja III lugemine sügisesse. 
Mis omakorda tähendab seda, et KUI  kõik läheb hästi siis jõustub seadus alates 01.01.2021. 
 
Laias laastus hõlmab tuleohutuseseaduse muudatus järgmisi teemasid.
1. Erasektori ja kohaliku omavalitsuse rolli suurendamine tuleohutusnõuete kontrollimisel. Eesmärgiks on saavutada tuleohutum elukeskkond vajalikus mahus tuleohutuskontrollide tegemise kaudu. Eesmärgi saavutamiseks suunatakse osa ohutusjärelevalve tegevusest erasektorile. Määratud avalik-ühiskondlike hoonete omanikele hakkab kehtima kohustus teha korralist tuleohutusülevaatust.
Uue seaduse eelnõu kohaselt asenduks objektide enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustutus tuleohutusülevaatuse läbiviimise kohustusega. Tuleohutusülevaatuse teostamise kohustus laieneks järgmistele ehitistele:
- Büroohooned (V kasutusviis), mille tavapärane kasutajate arv on suurem kui 150 inimest; 
- Tööstus- ja tootmishooned (VI kasutusviis) pindalaga enam kui 1000 m2; 
- Garaažid (VII kasutusviis) pindalaga enam kui 1000 m2. 
Tuleohutusülevaatus tulevase seaduse tähenduses on territooriumi, ehitise ja selles asuva tuleohutuspaigaldise ning ehitises toimuva tegevuse tuleohutusnõuetele vastavuse kontrollimine. 
 
2. Tahkeküttel kütteseadmetega kodudes vinguanduri kohustuse seadmine. Seame kohustuse paigaldada suitsu- ja vinguandurid ka ajutiselt elamiseks kasutatavas kohas ehk nn ajutistes eluruumides (suvilad, aiamajad). Seega kui elamus või korteris on tahkekütusel töötav küttesüsteem, peab omanik elamu või korteri varustama peale autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduri ka vähemalt ühe autonoomse vingugaasianduriga.
Üksikelamus, kaksikelamus, ridaelamus või korterelamus, kus paikneb gaasikütteseade või gaasiveesoojendi, peab gaasiseadme ja temaga seotud tehnosüsteemiga ühendatud eluruumi olema paigaldatud vingugaasiandur
Vinguanduri paigaldamise kohustus hakkab eelnõu kohaselt kehtima aastal 2022 a.
 
3. Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi valehäirete vähendamine. See tähendab seda, et nõuded Häirekeskusesse ühendamiseks leevendatakse.
Tulekahjuteate edastamine Häirekeskusesse ei ole kohustuslik, kui ehitises on tulekahju korral tagatud Häirekeskuse viivitamatu teavitamine ja kiire evakuatsiooni algus ning Päästeamet on kooskõlastanud tulekahjuteate muul viisil edastamise Häirekeskusesse.
 
4. Korstnapühkijate kaasamine kodude tuleohutuse kontrollimisse. Kontrolli tõhustamine vajaliku pädevuseta korstnapühkijate ja pottseppade tegevuse üle. 
 
5. Ehitisevälise tuletõrje veevõtukoha rajamise eest vastutava isiku täpsustamine. 
 
6. Kulupõletamise keelu täpsustamine. 
 
 Tuleohutusteenus tulevase seaduse tähenduses on:
1) ehitusprojekti tuleohutuse osa ekspertiisi tegemine; 
2) ehitise tuleohutusnõuete auditi tegemine; 
3) ehitusprojekti tuleohutuse osa koostamine; 
4) enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine; 
5) evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamine; 
6) tulekahju korral tegutsemise plaani koostamine; 
7) tuleohutuse koolituse korraldamine; 
8) tuletöö tegemise koolituse läbiviimine; 
9) tuleohutusülevaatuse tegemine.
Ülaltoodud teenuseid tohib uue seaduse jõustumisel teostada AINULT tuleohutusspetsialist tase V või VI kutsetunnistust omav isik. Kutsetunnistust saab taodelda ja eksameid sooritada Sisekaitseakadeemias. 
 
 
Lugupidamisega,
Margus Oberschneider
ETHK juhatuse liige
Tuleohutusspetsialist tase V