ETHK
  • Tootja kohustused

Tootja annab tarbijale asjakohast teavet, et võimaldada tal hinnata toote võimalikke ohte tavalise või mõistliku kasutusea jooksul, kui ohud ei ole sellekohaste hoiatusteta kohe selged, ning võtta kasutusele ettevaatusabinõusid nende ohtude vältimiseks.

Tootja rakendab pakutava toote eripära kohaseid abinõusid, mis võimaldavad tal:
1) olla teadlik ohust, mida toode võib põhjustada;
2) valida ohu vältimiseks sobiv tegevus, nagu toote turult kõrvaldamine, tarbijate hoiatamine või toote tarbijalt tagasinõudmine.

Kui tootja ei asu Euroopa Liidus, kohaldatakse käesolevaid sätteid tootja esindajale. Kui tootjal ei ole Euroopa Liidus esindajat, kohaldatakse neid sätteid importijale.

  • Levitaja kohustused

Levitaja tegutseb asjakohaselt, et tagada toote vastavus nõuetele.

Levitajal ei ole lubatud teha turul kättesaadavaks toodet:
1) mis tema valduses oleva teabe ja erialaste teadmiste kohaselt ei ole ohutu;
2) mis tema valduses oleva teabe ja erialaste teadmiste kohaselt ei vasta nõuetele või
3) mille mittevastavust nõuetele oleks pidanud eeldama.

Ohu vältimiseks levitaja muu hulgas:
1) osaleb oma tegevuse ulatuses turule lastud toote ohutuse seires;
2) edastab tootjale teavet toote ohtude kohta;
3) hoiab toote päritolu väljaselgitamiseks vajalikku dokumentatsiooni.

  • Turujärelevalveasutuse teavitamine

Kui ettevõtja teab või peab teadma tema valduses oleva teabe ja erialaste teadmiste põhjal, et tema poolt turule lastud või levitatavat toodet ei saa pidada ohutuks, teavitab ta sellest viivitamata turujärelevalveasutust.

Tõsise ohu korral edastab tootja, importija või levitaja turujärelevalveasutusele:
1) teabe, mis võimaldab täpselt tuvastada asjakohase toote või tooteseeria;
2) tootest tuleneva ohu täieliku kirjelduse;
3) toote varasemate ja hilisemate valdajate ja pakkujate tuvastamist võimaldava teabe;
4) teabe ohtude vältimiseks rakendatud abinõude kohta;
5) muu turujärelevalveasutuse poolt nõutava teabe.

Esitatav teave ja dokumentatsioon peab olema turujärelevalveasutusele arusaadavas keeles.

Ettevõtja teeb turujärelevalveasutusega koostööd, et vältida tema pakutavast või tarbijale üleantud tootest tulenevaid ohte.

Ettevõtja teavitab turujärelevalveasutust viimase nõudmisel kõigist ettevõtjatest, keda ta on tootega varustanud või kes on teda tootega varustanud.