ETHK osales Päästeameti konverentsil „Koostöös elu tuleohutumaks!“ Prindi Saada link

Konverentsil osaleb üle 200 erineva organisatsiooni, ühenduse jne.

Päästeamet on tuleõnnetuste ärahoidmisega tegelenud aastaid, seistes hoonete tuleohutuse eest järelevalve ja kontrolliga ning tõstes elanikkonna teadlikkust ja muutes käitumisharjumusi. Tuleõnnetuste ennetamisel on saavutatud koostöö tulemusena märkimisväärse vähenemine – tulesurmad on kümne aastaga vähenenud saja inimese elu võrra. Samas aga iga aastaga läheb õnnetuste ärahoidmine järjest keerukamaks. Suur hulk Eestimaa inimesi elab jätkuvalt oma igapäevaelu väga suure tuleohuriskiga. Tuleõnnetused on seotud hoonete seisukorra, alkoholi, aga ka sotsiaalsete muredega. Muutes õnnetuste põhjustajates ühte tegurit, saavutame tulemuse ka teistes valdkondades. Arutame koos, kuidas õnnetusi ära hoides ja riske vähendades luua tervem ühiskond, millest võidame kõik.

Konverents keskendub kolmele suuremale teemale:

1. Hoonete tuleohutus on esmane tegur, mis aitab vähendada õnnetuse tekkimise võimalusi. Tuleohutusnõuded on selleks, et tulekahjusid ei juhtuks; et juba juhtunud tulekahjud avastataks võimalikult kiiresti; et inimesed pääseksid õnnetuse korral ohutusse kohta ja et päästjatel oleks võimalik elu ja vara päästa. Hooned peavad saama ohutuks.

2. Alkoholisõltuvuses inimesi on ühiskonnas palju ning väga suure osa tuleõnnetuse põhjuseks on alkoholist tingitud hooletus ja hoolimatus.

3. Abivajaja märkamine ühiskonnas mõjutab tugevalt ohutust ja turvalisust. Meie ümber on inimesi, kelle iseseisev toimetulek on piiratud – majanduslikes raskustes pered, eriti suurpered; eakad ja puuetega inimesed. Kogukonna ja omavalitsustega koostöös saab otsida lahendusi. Elementaarne ohutus, nagu näiteks küttesüsteemide korrasolek või isegi elekter on liiga paljude Eestimaa perede jaoks kättesaamatu.

Muudame koos elu Eestimaal ohutumaks ja õnnelikumaks – igaühe kaasabil, igaühe jaoks!

 

 

 

 
ETHK osales 01.10 2015 Päästeameti ja Sisekaitseakadeemia infopäeval. Prindi Saada link

Seekordsel infopäeval käsitleti ehitusseadustikust tulenevaid tuleohutuse nõudeid ja nende rakendamist. Anti ülevaade tuleohutusspetsialistide kutsete andmise hetkeolukorrast ja tulevikust ning arutleti kuidas peaks arendama koostööd Päästeameti ja tuleohutusettevõtete vahel, et see oleks tõhusam.

 
 
 
Nõuetele mittevastavad tulekustutid on turult tagasi kutsutud Prindi Saada link

Ungari Kaubanduslitsentside Ameti Turu- ja Tehnilise Järelevalve Amet on kaubandusvõrgust ja tarbijatelt tagasi kutsunud 2007-2012 aastal toodetud Cervinka pulberkustuti mudelinimetusega P6Ce (täitelaenguga 6 kg). Tagasikutsumise põhjuseks on asjaolu, et tootmisel on tehtud olulisi vigu, mistõttu ei vasta tulekustuti mudel P6 Euroopa Liidus kehtestatud ohutusnõuetele. Kõnealused tulekustutid on toodetud 2007 - 2011 aastal. Ekspertiis on tuvastanud, et kustuti korpus on oluliselt õhem, kui ohutusnõuetes ette nähtud.

Piirang ei kehti alates 2012.a toodetud Cervinka P6Cekustutitele (toodud turule sertifikaadiga 660/26/2011/TVL), mille tootja on tagasi võtnud ning paigaldatud originaalse ventiilliitmikuga sama tüüpi paksema seinapaksusega ventiili ning mis on seejärel tagastatud kasutajale.

Kui teie Cervinka P6Ce tulekustuti kannab järgmiseid andmeid:
Tüüp: P6Ce;
Sertifikaadi nr: 660/38/2006 või 660/15/2007 või 660/26/2011 –TLV;
Tootja : Cervinka-Czech Republic s.r.o; 1265 Rostislavova, 686 01 Uheske Hradiste ;
Tootmise aeg: Balloonile stantsitud märgise alguses, pärast sõna Cervinka, nt „CERVINKAN P6Ce 03/2009 7,8 L….“ jne või te ei ole toote tähistuse suhtes kindlad, võtke ühendust oma kustuti tarnija või oma hoolduspartneriga.

Kustutit ei ole vaja tagastada, kui sulgeventiili korpusel, samal küljel manomeetriga on tekst „CE 0036“ ning manomeetri vastasküljel täht „Y“

Tehnilise Järelevalve Ameti teadaanne

https://www.tja.ee/et/uudised/nouetele-mittevastavad-tulekustutid-turult-tagasi-kutsutud

 

NB !!! Vaatamata tootja kinnitustele on antud kustutid ka liikvel Eesti Vabariigis

 

 

 

 
Tulekustutite "kontroll" ja kontrollkleebised Prindi Saada link

Tuleohutuseadus

§ 30 Tulekustuti suhtes kohaldatakse tuleohutuspaigaldise kohta käivaid sätteid.

§ 31. Tuleohutuspaigaldise omanik peab:
1) tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse;
2) korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust;
3) omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.

§ 32. Tuleohutuspaigaldise projekteerimisele, paigaldamisele, kontrollimisele ja hooldamisele esitatavad nõuded

1) Tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

§ 50.Tuleohutuspaigaldise projekteerimis-, paigaldamis-, kontrollimis- ja hooldamisnõuete rikkumine

(1) Tuleohutuspaigaldise projekteerimis-, paigaldamis-, kontrollimis- ja hooldamisnõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

 

Siseministri määrus nr 39 "Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule"

§ 8. Tulekustuti korrashoiu tagamine

(1) Objekti omanik tagab tulekustuti korrashoiu selle regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega.

(2) Tulekustuti kontrollimisel või hooldamisel juhindutakse standardiseeria EVS-EN 3 nõuetest ja tootjapoolsetest juhistest. Tulekustuti kontrolli teostav isik peab tagama käesoleva määruse § 10 lõikes 3 või 4 sätestatud toimingute järgimise. Tulekustuti hooldust teostav isik peab tagama käesoleva määruse § 11 lõikes 4 sätestatud toimingute järgimise.

§ 10. Tulekustuti kontroll

(1) Tulekustutit kontrollitakse tootja poolt ette nähtud sagedusega või kui vaatluse tulemused seda nõuavad.

§ 11. Tulekustuti hooldus

(1) Tulekustuti seatakse töökorda iga kasutamiskorra järel ja hooldatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui tootja poolt ette nähtud.

(2) Kui tootja ei ole tulekustuti hoolduse sagedust ette näinud, siis hooldatakse vesi- ja vahtkustuteid iga viie aasta järel, teisi tulekustuteid iga kümne aasta järel.

12. Tulekustuti kontrolli- ja hoolduslipik

Kontrollitud tulekustuti varustatakse kontrollilipikuga, millel on järgmised andmed:
1) järgmise kontrollimise tähtaeg (aasta ja kuu);
2) tulekustutit kontrollinud ettevõtja korral selle nimi ja aadress;
3) tulekustutit kontrollinud isiku ees- ja perekonnanimi;
4) kuupäev (aasta ja kuu), millal seda tulekustutit kontrolliti, sealhulgas ka eelmise kontrolli kuupäev.

Hooldatud tulekustuti varustatakse hoolduslipikuga, millel on järgmised andmed:
1) järgmise hooldamise tähtaeg (aasta ja kuu);
2) tulekustutit hooldanud ettevõtja nimi ja aadress ning majandustegevuse registri number;
3) tulekustutit hooldanud isiku ees- ja perekonnanimi;
4) kuupäev (aasta ja kuu), millal seda tulekustutit hooldati, sealhulgas ka eelmise hoolduse kuupäev;
5) tähis surveproovi teostamise kohta.

Kontrolli- ja hoolduslipikud on niiskus-, pleekimis- ja kulumiskindlad ning need kantakse tulekustuti kerele nii, et nad ei kataks tulekustuti pealdist.

§ 13. Andmete säilitamine

Isik, kes hooldab tulekustutit, fikseerib tulemused kirjalikult ja säilitab andmeid hoolduse toimingute kohta vähemalt viis aastat pärast hoolduse teostamist.

ALLPOOL SIIS MÕNINGAD NÄITED KUSTUTITE "KONTROLLIST/HOOLDUSEST"

 

Ootame jätkuvalt pilte tuleohutuspaigaldiste kontrolli ja/või hoolduse rikkumistest See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

 

 

ETHK

 

Kontrollkleebis Tallinnast

Tulekustuti kontrollkleebis

 

Kontrollkleebis Järvamaalt

Tulekustuti kontrollkleebis Järvamaalt

 

Kontrollkleebis Keilast

 

 

 

 

 

 

 

Rautakeskos müügil olev kustuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mittetöökorras tulekustuti on turvarisk Prindi Saada link

Saksamaa hotellides, restoranides, riigiasutustes ja teistes avalikes kohtades peab olema tulekustuti koheselt kättesaadav ja kasutatav. Kehtestatud nõuded näevad ette, et tulekustuti ei tohi olla vanem, kui 20 aastat ja üks kord kahe aasta jooksul peab teostama kontrolltoimingud. Kuid uuringu tulemusena tuvastati, et tihti jäetakse puudustega osised vahetamata või nõuetekohased kontrolltoimingud tegemata. Sellised tulekustutid loovad vale turvatunde ning seega võivad otseselt seada ohtu inimeste elu.

 

 

 

 

 
<< Algus < Eelmine 1 2 3 4 Järgmine > Lõpp >>

Lehekülg 3 / 4