Nõuetele mittevastavad tulekustutid on turult tagasi kutsutud Prindi Saada link

Ungari Kaubanduslitsentside Ameti Turu- ja Tehnilise Järelevalve Amet on kaubandusvõrgust ja tarbijatelt tagasi kutsunud 2007-2012 aastal toodetud Cervinka pulberkustuti mudelinimetusega P6Ce (täitelaenguga 6 kg). Tagasikutsumise põhjuseks on asjaolu, et tootmisel on tehtud olulisi vigu, mistõttu ei vasta tulekustuti mudel P6 Euroopa Liidus kehtestatud ohutusnõuetele. Kõnealused tulekustutid on toodetud 2007 - 2011 aastal. Ekspertiis on tuvastanud, et kustuti korpus on oluliselt õhem, kui ohutusnõuetes ette nähtud.

Piirang ei kehti alates 2012.a toodetud Cervinka P6Cekustutitele (toodud turule sertifikaadiga 660/26/2011/TVL), mille tootja on tagasi võtnud ning paigaldatud originaalse ventiilliitmikuga sama tüüpi paksema seinapaksusega ventiili ning mis on seejärel tagastatud kasutajale.

Kui teie Cervinka P6Ce tulekustuti kannab järgmiseid andmeid:
Tüüp: P6Ce;
Sertifikaadi nr: 660/38/2006 või 660/15/2007 või 660/26/2011 –TLV;
Tootja : Cervinka-Czech Republic s.r.o; 1265 Rostislavova, 686 01 Uheske Hradiste ;
Tootmise aeg: Balloonile stantsitud märgise alguses, pärast sõna Cervinka, nt „CERVINKAN P6Ce 03/2009 7,8 L….“ jne või te ei ole toote tähistuse suhtes kindlad, võtke ühendust oma kustuti tarnija või oma hoolduspartneriga.

Kustutit ei ole vaja tagastada, kui sulgeventiili korpusel, samal küljel manomeetriga on tekst „CE 0036“ ning manomeetri vastasküljel täht „Y“

Tehnilise Järelevalve Ameti teadaanne

https://www.tja.ee/et/uudised/nouetele-mittevastavad-tulekustutid-turult-tagasi-kutsutud

 

NB !!! Vaatamata tootja kinnitustele on antud kustutid ka liikvel Eesti Vabariigis

 

 

 

 
Tulekustutite "kontroll" ja kontrollkleebised Prindi Saada link

Tuleohutuseadus

§ 30 Tulekustuti suhtes kohaldatakse tuleohutuspaigaldise kohta käivaid sätteid.

§ 31. Tuleohutuspaigaldise omanik peab:
1) tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse;
2) korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust;
3) omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.

§ 32. Tuleohutuspaigaldise projekteerimisele, paigaldamisele, kontrollimisele ja hooldamisele esitatavad nõuded

1) Tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

§ 50.Tuleohutuspaigaldise projekteerimis-, paigaldamis-, kontrollimis- ja hooldamisnõuete rikkumine

(1) Tuleohutuspaigaldise projekteerimis-, paigaldamis-, kontrollimis- ja hooldamisnõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

 

Siseministri määrus nr 39 "Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule"

§ 8. Tulekustuti korrashoiu tagamine

(1) Objekti omanik tagab tulekustuti korrashoiu selle regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega.

(2) Tulekustuti kontrollimisel või hooldamisel juhindutakse standardiseeria EVS-EN 3 nõuetest ja tootjapoolsetest juhistest. Tulekustuti kontrolli teostav isik peab tagama käesoleva määruse § 10 lõikes 3 või 4 sätestatud toimingute järgimise. Tulekustuti hooldust teostav isik peab tagama käesoleva määruse § 11 lõikes 4 sätestatud toimingute järgimise.

§ 10. Tulekustuti kontroll

(1) Tulekustutit kontrollitakse tootja poolt ette nähtud sagedusega või kui vaatluse tulemused seda nõuavad.

§ 11. Tulekustuti hooldus

(1) Tulekustuti seatakse töökorda iga kasutamiskorra järel ja hooldatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui tootja poolt ette nähtud.

(2) Kui tootja ei ole tulekustuti hoolduse sagedust ette näinud, siis hooldatakse vesi- ja vahtkustuteid iga viie aasta järel, teisi tulekustuteid iga kümne aasta järel.

12. Tulekustuti kontrolli- ja hoolduslipik

Kontrollitud tulekustuti varustatakse kontrollilipikuga, millel on järgmised andmed:
1) järgmise kontrollimise tähtaeg (aasta ja kuu);
2) tulekustutit kontrollinud ettevõtja korral selle nimi ja aadress;
3) tulekustutit kontrollinud isiku ees- ja perekonnanimi;
4) kuupäev (aasta ja kuu), millal seda tulekustutit kontrolliti, sealhulgas ka eelmise kontrolli kuupäev.

Hooldatud tulekustuti varustatakse hoolduslipikuga, millel on järgmised andmed:
1) järgmise hooldamise tähtaeg (aasta ja kuu);
2) tulekustutit hooldanud ettevõtja nimi ja aadress ning majandustegevuse registri number;
3) tulekustutit hooldanud isiku ees- ja perekonnanimi;
4) kuupäev (aasta ja kuu), millal seda tulekustutit hooldati, sealhulgas ka eelmise hoolduse kuupäev;
5) tähis surveproovi teostamise kohta.

Kontrolli- ja hoolduslipikud on niiskus-, pleekimis- ja kulumiskindlad ning need kantakse tulekustuti kerele nii, et nad ei kataks tulekustuti pealdist.

§ 13. Andmete säilitamine

Isik, kes hooldab tulekustutit, fikseerib tulemused kirjalikult ja säilitab andmeid hoolduse toimingute kohta vähemalt viis aastat pärast hoolduse teostamist.

ALLPOOL SIIS MÕNINGAD NÄITED KUSTUTITE "KONTROLLIST/HOOLDUSEST"

 

Ootame jätkuvalt pilte tuleohutuspaigaldiste kontrolli ja/või hoolduse rikkumistest See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

 

 

ETHK

 

Kontrollkleebis Tallinnast

Tulekustuti kontrollkleebis

 

Kontrollkleebis Järvamaalt

Tulekustuti kontrollkleebis Järvamaalt

 

Kontrollkleebis Keilast

 

 

 

 

 

 

 

Rautakeskos müügil olev kustuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mittetöökorras tulekustuti on turvarisk Prindi Saada link

Saksamaa hotellides, restoranides, riigiasutustes ja teistes avalikes kohtades peab olema tulekustuti koheselt kättesaadav ja kasutatav. Kehtestatud nõuded näevad ette, et tulekustuti ei tohi olla vanem, kui 20 aastat ja üks kord kahe aasta jooksul peab teostama kontrolltoimingud. Kuid uuringu tulemusena tuvastati, et tihti jäetakse puudustega osised vahetamata või nõuetekohased kontrolltoimingud tegemata. Sellised tulekustutid loovad vale turvatunde ning seega võivad otseselt seada ohtu inimeste elu.

 

 

 

 

 
EL liikmesriigi turujärelevalve amet tuvastas, et Cervikna P6Ce tootmisel on tehtud olulisi vigu Prindi Saada link

Ühes EL liikmesriigis (Ungaris) tuvastati, et pulberkustuti Cevinka P6Ce tootmisel on tehtud olulisi vigu, mis on seotud tulekustuti ohutuskriteeriumitega. Tingituna sellest ei vasta antud tulekustuti mudel tehnilistele ohutusnõuetele. Ohtlikud tulekustutid on toodetud 2007 - 2011 aastal. Ungari turujärelevalve ameti poolt oli tellitud ekspertiis, mille käigus tuvastati, et balloon ehk kest on oluliselt õhem, kui ohutusnõuetes ettenähtud. Seoses sellega peavad Ungaris Cervinka P6Ce edasimüüjad tagasi võtma kõik kuni viieaastased P6Ce pulberkustutid ja asendama nõuetekohaste tulekustutitega. Ekspertiis tuvastas, et tulekustuti ei ole ohtlik, kui seda kasutada kuni viieaasta hoolduseni. Üle viieaastaste tulekustutite puhul, millele teostatakse mistahes hooldust läheb tootjapoolne vastutus üle hooldustoimingute teostajale, kui viimane otsustab neid tulekustuteid hooldada.

 

Seoses sellega:

  • palume teavitada meid, kui olete olnud Eestis pulberkustuti Cervinka P6Ce volitatud esindaja või levitanud antud toodet aastatel 2007 - 2011;
  • palume teavitada meid, kui te olete tootjapoolne volitatud esindaja või levitate antud toodet Eestis;
  • palume teavitada meid, kui tootja on Teid teavitanud antud probleemidest;
  • palume teavitada, kui teie kliendid on teid teavitanud antud probleemidest;
  • palume teavitada meid, kui te teate ettevõtteid või isikuid, kes toovad Eestisse antud toodet või on selle levitajad Eestis.

Asjakohast teavet palume edastada e-postiaadressil See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

 

Siia on lisatud Ungari turujärelevalve asutuste poolt väljastatud dokumentide tõlked.

Antud dokumendid on tõlgitud tõlkebüroo poolt, seega tehnilised mõisted võivad erineda igapäevakasutuses olevast sõnavarast.

 

Siinkohal tuletaks levitajale meelde:

  • kui toode kujutab endast ohtu, teavitab levitaja sellest tootjat või importijat ning turujärelevalveasutust, kes selle tootegrupi üle järelevalvet teeb;
  • levitaja, kes arvab või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille ta on turul kättesaadavaks teinud, ei vasta asjaomastele EL ühtlustamise õigusaktidest tulenevatele nõuetele, tagab, et toote vastavusse viimiseks rakendatakse parandusmeetmeid, vajaduse korral kõrvaldatakse toode turult või nõutakse see tarbijatelt tagasi.

Tootja volitatud esindajale tuletaks meelde kohustuse:

  • esitada turujärelevalveasutuse nõudmisel talle toote vastavust tõendav kogu teave ja dokumentatsioon;
  • teha turujärelevalveasutuste nõudmisel nendega koostööd kõigis volitusega hõlmatud toodete põhjustatud ohtude ärahoidmiseks rakendatud abinõude osas;
  • kui tootja/volitatud esindaja arvab või tal on põhjust uskuda, et toode, mille ta on turule lasknud, ei vasta EL ühtlustamise õigusaktides sätestatud nõuetele, rakendab ta viivitamata vajalikud abinõud toote vastavusse viimiseks, toote tarbijalt tagasinõudmiseks või turult kõrvaldamiseks.

Levitaja – turustusahelas osalev isik, sealhulgas kaupleja kaubandustegevuse seaduse tähenduses, kes teeb toote turul kättesaadavaks, välja arvatud tootja või importija.

Volitatud esindaja – Euroopa Liidus asuv isik, kes on saanud tootjalt kirjaliku volituse tegutseda tema nimel kindlaksmääratud ülesannetes.

 

 

 

 
Tulekustuti tõusutoru Prindi Saada link

15.12.2014. a teostati ühes hooldusettevõttes tulekustutite rutiinset kontrolli. Tulekustuti kustutuspulbri voolavuse testimisel oli kuulda, et tulekustutis on muid esemeid peale kustutuspulbri. Tulekustuti avamisel tuvastati, et tõusutoru on pooleks murdunud. Vastavalt hooldustehniku sõnadele, hakkas tõusutoru "pragisema" ja murenema õhuga kokkupuutumisel. Kahjuks ei õnnestunud heli videole salvestada. Kui keegi on antud probleemiga kokkupuutunud, siis palun andke meile teada.

 

 

Tulekustuti: 6 kg pulber

Mark: Cervinka P6Ce

Tuleklassid: 21A 113B C

Tootmisaasta: 2009

Seeria nr: 01960

 

 

 

 

 
<< Algus < Eelmine 1 2 3 4 5 Järgmine > Lõpp >>

Lehekülg 4 / 5