Muutunud tuleohutuse seaduse kohaselt peavad alates 2021. aasta märtsikuust suuremate büroo-, tööstus- ja laohoonete ning garaažide omanikud tellima tuleohutusülevaatuse.


Büroohoonetele, mille pindala on üle 750 m2, on omanikud kohustatud tellima tuleohutusülevaatuse, mis peab olema teostud 1. jaanuariks 2023. Kohustus laieneb ka segakasutusviisiga hoonele, kui hoone ehitamisel on selle peamiseks kasutusviisiks määratud büroohoone. Ülevaatuse teostajal peab olema tuleohutusspetsialist tase V kutsetunnistus või tuleohutuseksperdi 6. taseme kutsetunnistus. Tuleohutusülevaatus tehtud, sisestab spetsialist andmed portaali, kus on mugav jälgida, mis puudused tuleb hooneomanikul ohutuse tagamiseks kõrvaldada. Tuleohutusülevaatus tuleb tellida üks kord kolme aasta jooksul.
Tuleohutusülevaatuse käigus kontrollib spetsialist visuaalselt üle territooriumi, ehitise ja ehitises toimuva tegevuse vastavuse tuleohutusnõuetele. Vaadatakse üle tuleohutusalane dokumentatsioon ning kas tuleohutuspaigaldised on ehitises olemas, töökorras ja hooldatud vastavalt nõuetele. Veendutakse, kas ehitises toimuv tegevus vastab ehitise peamisele kasutusviisile, kusjuures segakasutusviisiga ehitise puhul kontrollitakse ehitise kõiki osasid. Lisaks hindab spetsialist inimeste valmisolekut tulekahju korral tegutseda. Praktika näitab, et büroohoonetes on põhiprobleemideks evakuatsiooniteede läbitavus, tuleohutuspaigaldiste hooldamata jätmine ja tulekahjuõppuste puudumine. Ülevaatuse tegemise eesmärk on tagada büroohoones turvalisus, et elud oleks hoitud ja vara säiliks. Ka väike tuleohutusnõuete eiramine võib kaasa tuua traagilisi tagajärgi.
Lisaks büroohoonetele tuleb tuleohutusülevaatus läbi viia ka tööstus- ja laohoonetes ning garaažides pindalaga üle 1000 m2, tähtaegadeks on vastavalt 1. jaanuar 2024 ja 1. jaanuar 2025. Eestis on ligi 1700 büroohoonet, 8000 tööstushoonet ning 300 garaaži ja parkimishoonet, millele tuleb tellida tuleohutusülevaatus. Hooned, millele laieneb tuleohutusülevaatuse kohustus, on vabastatud enesekontrolli tuleohutusaruande esitamisest Päästeametile.