Tarbijale

Tuletõrjehüdrant

hdrant

ETHK poolt väljaantud suunise eesmärk on aidata tarbijal mõista erinevusi tuletõrjehüdrandi liigituse osas. 
Käesolev juhend käsitleb tuletõrjehüdrantide liigitust ja vajadust.

Tuletõrjehüdrandid jagunevad maa-alusteks ja maapealseteks tuletõrjehüdrantideks.

Maapealne tuletõrjehüdrant on sambakujuline tuletõrjehüdrant, mis ulatub üle maapinna taseme ja võimaldab saada kustutusvett päästetöö tegemiseks või õppuse läbiviimiseks.

Maa-alune tuletõrjehüdrant on tuletõrjehüdrant, mis on paigaldatud maa-alusesse kaanega kaevu ning võimaldab saada püstiku abil kustutusvett päästetöö tegemiseks või õppuse läbiviimiseks.

Täna paigaldatakse harmoneeritud standarditele EVS-EN 14384:2005 ja EVS-EN 14339:2005 vastavaid tuletõrjehüdrante ja neid tähistatakse tüübitähisega E.

Eesti standardile EVS 620-3:1996 vastavad tuletõrjehüdrandid on tähistatud tüübitähisega T.

Nõukogudeaegsed tuletõrjehüdrandid kannavad tüübitähiseid:

M – «Moskva»

V – «Leningradi ventiiliga»

K – «Leningradi kuuliga»